شرکت مهندسی آبا

محاسبات بار سقف های یوبوت و وافل
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
0 نظر
758 بازدید

 

1) محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت 30 سانتی متر) به شرح زیر است:

0.6*0.6*0.3 = 0.108 m      حجم کل

0.52*0.52*0.16 = 0.043 m3        حجم یوبوت

0.108-0.043 = 0.065 m3        حجم بتن

0.065 / (0.6*0.6) = 0.18  m3/ m2

0.18*2450 = 441 kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محسبات فوق ، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف 30cm ، 441 kg/m2    می باشد که معادل 40 درصد کاهش وزن می باشد اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان 30 درصد مجاز است. لذا بار کل سقف 700 لحاظ شده که 180 کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و 520 کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل 29 درصد سبک سازی می باشد.

نام بار

وزن واحد به حجم به واحد کیلوگرم بر متر مکعب ضخامت به سانتیمتر وزن واحد به سطح به واحد کیلوگرم بر متر مربع
سرامیک 2100 0.7 14.7
ملات ماسه سیمان 2100 2.5 52.5
یوکه سبک 900 7 63
اندود گچ سفید 1300 1 13
اندود گچ و خاک 1600 2 32
مجموع 175
بار محاسباتی 180

 

2) محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت 35 سانتی متر) به شرح زیر است:

0.62*0.62*0.35 = 0.134 m      حجم کل

0.52*0.52*0.2 = 0.054 m3        حجم یوبوت

0.126-0.054 = 0.08 m3        حجم بتن

0.08 / (0.62*0.62) = 0.21  m3/ m2

0.2*2450 = 514 kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محسبات فوق ، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف 35cm ، 514 kg/m2    می باشد که معادل 40 درصد کاهش وزن می باشد اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان 30 درصد مجاز است. لذا بار کل سقف  780لحاظ شده که 180 کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و 600 کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل 30 درصد سبک سازی می باشد.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر